☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa : Jolanta Kutera,  nadzoruje Wicestarosta

 • Jolanta Kutera, pokój numer 32 – telefon: 515 360 624 e-mail: jkutera@powiatlobeski.pl
 • Grażyna Helstajn, pokój nr 31 – telefon 515 359 554 e-mail: ghelstajn@powiatlobeski.pl
 • Ewelina Niestoruk, pokój nr 31 – telefon 515 359 813 : e-mail: eniestoruk@powiatlobeski.pl
 • Monika Macedońska, pokój nr 31 - e-mail: mmacedonska@powiatlobeski.pl
 • Klaudia Pyrczak, pokój nr 31 - e-mail: kpyrczak@powiatlobeski.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

 1. z zakresu prawa budowlanego:
  1. udzielanie lub odmowa zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
  2. nakładanie  obowiązku ustanowienia  inspektora nadzoru  inwestorskiego  lub zapewnienia nadzoru autorskiego,
  3. zatwierdzanie projektów budowlanych obiektów oraz wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
  4. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  5. zgłoszenie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
  6. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
  7. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
  8. zmiana i uchylenie pozwolenia na budowę,
  9. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  10. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  11. nakładanie obowiązku stosowania obsługi geodezyjnej do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
  12. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do  sąsiedniego  budynku,  lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania,
  13. udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  14. ogólna kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie,
  15. dokonywanie czynności kontrolnych i protokolarnych ustaleń w toku tych czynności oraz  podejmowanie  innych  środków  przewidzianych  w przepisach  prawa budowlanego,
  16. nakładanie obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz, q)kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  17. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,
  18. uczestniczenie na wezwanie  organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 2. w zakresie własności lokali stwierdzenie w formie zaświadczenia spełnienia przez lokal wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne,
 3. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.
 4. uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 5. Do zadań Biura inwestycji budowlanych należy:
  1. prowadzenie innych niż drogowe inwestycji budowlanych Powiatu Łobeskiego, w tym współpraca z podmiotami wykonującymi dokumentację na każdym etapie inwestycji,
  2. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na inwestycje budowlane,
  3. przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców i doradztwo dla komisji przetargowej w zakresie budowlano – technicznym,
  4. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie przeprowadzania remontów budynków,
  5. współpraca Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu,
 6. wykonywanie wyznaczonych przez Starostę zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
 7. nadzór nad wykonaniem umów zawartych w zakresie działalności wydziału.

 

Wytworzył:
Wicestarosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-18 10:53:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:51:59)

 
 
liczba odwiedzin: 4194095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X