☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Komunikacji i Drogownictwa (WKD)

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa  - Józef Lewandowski, nadzoruje Wicestarosta

 

  • Józef Lewandowski, pokój numer 2 –  telefon: 515 361 265 e-mail: jlewandowski@powiatlobeski.pl
  • Dorota Rokosz, pokój numer 1 - telefon- 515 359 790 e-mail: drokosz@powiatlobeski.pl
  • Elżbieta Feluś, pokój numer 1 -  telefon - 515 359 473 e-mail: efelus@powiatlobeski.pl
  • Dominika Wojewódka, pokój numer 1 - telefon - 515 359 473 e-mail: dwojewodka@powiatlobeski.pl
  • Katarzyna Iwan, pokój numer 3 - telefon 515 360 828 e-mail: kiwan@powiatlobeski.pl
  • Magdalena Różycka, pokój numer 3 - telefon 515 360 828 e-mail: mrozycka@powiatlobeski.pl
 

 Do zadań Wydziału Komunikacji i Drogownictwa należy:

1) w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

a) rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników,

b) czasowa rejestracja pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych,

c) wyrejestrowywanie pojazdów,

d) wydawanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji na terytorium RP,

e) wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów,

f) wydawanie zezwoleń na wykonanie tabliczek znamionowych,

g) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska.

2) w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

a) wydawanie praw jazdy i ich wtórników,

b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

c) wydawanie decyzji o cofnięciu oraz przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,

d) wykonywanie wyroków sądowych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami,

e) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierowców,

f) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,

g) wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe.

3) w zakresie transportu drogowego:

a) wydawanie  licencji  i  zezwoleń  na wykonywanie  zawodu przewoźnika drogowego,

b) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, na potrzeby własne.

4) w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców:

a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

b) wydawanie i cofanie imiennych uprawnień dla diagnostyków,

c) okresowa kontrola stacji diagnostycznych,

d) prowadzenie   rejestru   przedsiębiorców   prowadzących   ośrodki   szkolenia kierowców,

e) wpisywanie osób z uprawnieniami do ewidencji instruktorów, wydawanie im legitymacji instruktora oraz skreślanie instruktorów z ewidencji,

f) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem,

g) okresowa kontrola jednostek i szkół nauki jazdy.

5) w zakresie drogownictwa i prawa przewozowego:

a) opiniowanie projektów zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenie ich przebiegu,

b) opiniowanie przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych,

c) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych,

d) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,

e) koordynacja i uzgadnianie rozkładów jazdy w transporcie regularnym,

f) ograniczanie  obowiązku  przewozu ze  względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w wypadku klęski żywiołowej,

g) określanie przepisów porządkowych.

6) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem,

7) przygotowywanie projektów uchwał ustalających wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,

8) wdrażanie postępowań sądowych w sprawie przepadku pojazdów na rzecz powiatu, wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do właścicieli usuniętych pojazdów,

9) spraw związanych z usuwaniem statków z wód i ich przechowywaniem,

10) przygotowywanie projektów uchwał ustalających wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków,

11) prowadzenie spraw związanych z organizacją zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu w tym opracowanie dokumentacji planistycznej w tym zakresie,

12) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem ulg w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego,

13) wprowadzanie   danych   o   wydanych   licencjach,   zezwoleniach   i   nadanych uprawnieniach do  bazy  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej,

14) nadzór nad wykonywaniem umów zawartych w zakresie działania Wydziału w tym umów w zakresie usuwania pojazdów z drogi, umów na dostawę tablic rejestracyjnych oraz materiałów i druków komunikacyjnych,

15) wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Wytworzył:
Wicestarosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-26 12:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:52:22)

 
 
liczba odwiedzin: 4194012

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X