☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Spraw Społecznych i Promocji (WSP)

Dyrektor  Wydziału Spraw Społecznych i Promocji  - Mariusz Szpryngacz, nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta
 

  • Sport – Mariusz Szpryngacz, pokój numer 34 a - telefon: 515 360 214 e-mail: mszpryngacz@powiatlobeski.pl
  • Sprawy społeczne – Anna Zachura, pokój numer 34 - telefon:  515 360 416 e-mail: azachura@powiatlobeski.pl
  • Promocja – Ewelina Błaszczyk, pokój numer 34 - telefon: 515 361 344 e-mail: eblaszczyk@powiatlobeski.pl
  • Ochrona Zdrowia – telefon: 515 360 214
 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu należy:

1) planowanie i prowadzenie działań związanych z rozwojem turystyki na terenie powiatu,

2) współpraca z organizacjami działającymi w zakresie rozwoju turystyki,

3) promowanie rozwoju ekonomicznego, turystycznego, społecznego i kulturalnego Powiatu,

4) przygotowywanie uczestnictwa Powiatu w imprezach promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne,

5) opracowanie rocznego kalendarza imprez promocyjnych i turystycznych,

6) współpraca z przedsiębiorcami z terenu powiatu w zakresie promowania ich działalności przy organizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych powiatu,

7) opracowywanie materiałów o stanie Powiatu i jego kierunkach rozwoju,

8) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków,

9) prowadzenie strony www powiatu,

10) tworzenie planów i programów wydawniczych (mapy, foldery),

11) organizowanie wystaw, targów, pokazów i prezentacji,

12) organizacja we własnym zakresie i we współpracy z innymi podmiotami imprez promocyjnych, turystycznych i kulturalnych wpisanych do kalendarza imprez.

13) obsługa informacyjna i fotograficzna spotkań Zarządu i Starosty,

14) zakup kwiatów i podarunków przy wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych,

15) udział w imprezach krajowych i zagranicznych,

16) współpraca z organizacjami międzynarodowymi,

17) współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami i innymi jednostkami terytorialnymi mieszczącymi się poza granicami państwa,

18) przygotowanie planu wydatków budżetowych  wydziału,

19) w zakresie zdrowia:

a) opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu funkcjonowania i zabezpieczenia specjalistycznej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu,

b) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,

c) ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu ,

d) przekazywanie marszałkowi wojewódzkiemu informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,

e) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,

f) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,

g) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,

h) ustalanie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w dni świąteczne i wolne od pracy oraz w porze nocnej,

i) współpraca z dzierżawcą szpitala w Resku oraz nadzór nad realizacją zawartych z nim umów.

20) w zakresie spraw społecznych:

a) udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,

c) współudział w organizowaniu pomocy medycznej w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, masowych zatruć i innych nadzwyczajnych wypadkach,

d) współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego Powiatu,

f) współpraca z Powiatową Radą Seniorów,

g) opracowywanie analiz, planów oraz założeń do polityki senioralnej powiatu,

h) prowadzenie działań na rzecz seniorów,

i) współpraca w organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny.

21) w zakresie kontaktów z organizacjami pozarządowymi:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych,

b) opracowanie i realizacja rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

c) pomoc w promowaniu działalności organizacji pozarządowych na terenie Powiatu,

d) nawiązywanie kontaktów, inspirowanie przedsięwzięć gospodarczych, mających na celu pozyskiwania środków finansowych,

e) prowadzenie rejestru stowarzyszeń, fundacji i uczniowskich klubów sportowych,

f) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,

g) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach,

i) promowanie działalności pożytku publicznego,

j) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,

22) z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji:

a) organizowanie na terenie Powiatu sportu dzieci i młodzieży,

b) inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu i kultury fizycznej,

c) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu,

d) opracowanie kalendarza imprez sportowych i jego realizacja,

e) planowanie i realizacja budżetu powiatu w zakresie sportu i kultury fizycznej,

f) wspieranie inicjatyw sportowych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu,

g) organizacja pracy i obsługa biurowa Powiatowej Rady Sportu,

23) organizacja i przeprowadzenie na terenie Powiatu kwalifikacji wojskowej we współpracy z Referatem Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim i właściwymi organami administracji wojskowej,

24) wykonywanie wyznaczonych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,

25) realizacja programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

26) nadzór nad wykonaniem innych umów zawartych w zakresie działania wydziału,

27) Współpraca z Domem Dziecka w Łobzie oraz Domem Pomocy Społecznej w Resku przy realizacji spraw społecznych i promocyjnych powiatu.

Wytworzył:
Wicestarosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-07-01 13:49:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:55:55)

 
 
liczba odwiedzin: 4194106

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X