☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) ul. Głowackiego 4

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska - Kamil Kurzynoga nadzór sprawuje Wicestarosta.

ul. Głowackiego 4

 

  • Kamil Kurzynoga, pokój numer 23 - telefon: 515 360 154 e-mail: kkurzynoga@powiatlobeski.pl
  • Agnieszka Perwenis, pokój numer 23 - telefon:  515 361 260 e-mail: aperwenis@powiatlobeski.pl
  • Joanna Rygusińska, pokój numer 23 - telefon: 515 359 617 e-mail: jrygusinska@powiatlobeski.pl

 

 

 Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

1) w zakresie ochrony środowiska:

a) wydawanie decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz nakładanie dodatkowych obowiązków wynikających z potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,

b) przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,

c) wydawanie decyzji określających dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska w przypadku przekroczenia tego poziomu hałasu przez zakład,

d) przygotowywanie dokumentów w zakresie uchwalenia przez Radę Powiatu w Łobzie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

e) ewidencja danych o rodzajach i ilościach substancji zanieczyszczających dopuszczanych do wprowadzania do powietrza dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

f) wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty prowadzące instalacje do przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,

g) udział i współpraca przy tworzeniu i aktualizacji przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska

h) opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska,

i) sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, po upoważnieniu przez starostę.

2) w zakresie ochrony przyrody:

a) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ochronie w drodze regulacji handlu nimi zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków,

b) wydanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru wymienionego w pkt. a),

c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

d) wydawanie, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez pozwolenia lub ich zniszczenie.

3) w zakresie gospodarki odpadami:

a) wydawanie pozwoleń w zakresie wytwarzania odpadów,

b) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie, transport lub zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

4) w zakresie gospodarki leśnej:

a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

b) cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,

c) powierzanie w drodze porozumienia pomiędzy Starostą Łobeskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw zlokalizowanych na terenie Powiatu Łobeskiego, prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,

d) wydawanie, zgodnie z inwentaryzacją lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, decyzji na rzecz właścicieli lasów prywatnych, określających zadań z zakresu gospodarki leśnej, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,

e) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

i) wydawanie zaświadczeń w zakresie objęcia gruntów uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,

g) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,

h) wydawanie decyzji na wniosek właściciela lasu w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku braku uproszczonego planu urządzania lasu lub inwentaryzacji,

i) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków i zadań z zakresu gospodarki leśnej w przypadku, jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje tych obowiązków albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji,

j) sporządzanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

k) dokonywanie udatności zalesionych gruntów rolnych,

l) wydawanie decyzji o przekwalifikowaniu zalesionych gruntów rolnych na leśne.

5) w zakresie gospodarki wodnej:

a) stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu,

b) stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu nieruchomości gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub ich części oraz ich wykreślenie z tego zasobu,

c) opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego,

d) zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,

e) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona,

f) nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej,

g) rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora,

h) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,

i) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 141 ust. 1 i 4, art. 327 ust. 4 i 6 lub art. 382 ust. 7n prawa wodnego,

j) potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw.

6) w zakresie prawa łowieckiego:

a) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

b) wydawanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,

c) wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich polnych,

d) rozliczenie otrzymanego czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami,

e) wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny.

7) w zakresie rybactwa śródlądowego:

a) wydawanie kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego, legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej,

b) prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego i zawodowego połowu ryb,

c) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Łobeskiego a następnie zatwierdzenia przez Radę Powiatu jej regulaminu,

d) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką,

e) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej.

8) zakresie geologii i górnictwa:

a) zatwierdzenie projektów robót geologicznych,

b) zatwierdzenie dokumentacji geologicznej,

c) prowadzenie ewidencji wydobytych kopalin,

d) wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, lub gdy wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,

e) udzielanie informacji na wniosek ANR na temat występowania złóż torfów lub kruszywa oraz aktualnie prowadzonych bądź planowanych prac geologicznych w granicach wskazanych nieruchomości gruntowych.

9) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rolnictwa:

a) prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych,

b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych,

c) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

d) ustalanie należności i opłat rocznych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

e) wydawanie corocznych zawiadomień o wysokości opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,

f) wydawanie decyzji  administracyjnych dotyczących  rekultywacji  gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

10) wykonywanie wyznaczonych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,

11) nadzór nad wykonaniem umów w zakresie geologii, opracowań i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska i gospodarki leśnej i innych umów mieszczących się w zakresie działania Wydziału,

12) udzielanie  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie  w trybie  przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

13) wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

 

 

Wytworzył:
Wicestarosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-30 08:33:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Remigiusz Kowalec
(2021-04-01 13:08:39)

 
 
liczba odwiedzin: 4194049

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X