☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Łobzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SZK)

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego nadzoruje Starosta

 

Krzysztof  Wawrynowicz, pokój numer 20 - tel.  (91) 39 76 096 e-mail: zk@powiatlobeski.pl

Bogdan Kielar, pokój numer 20 - tel. 517 394 403  lub  91 57 88 077 e-mail: bkielar@powiatlobeski.pl
 

 Do zakresu zadań Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) zapewnienia kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu, w tym:

- gromadzenie i przetwarzania danych oraz ocena występujących zagrożeń,

- monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń,

- dostarczania    niezbędnych    informacji,    dotyczących    aktualnego    stanu bezpieczeństwa Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,

- współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,

b) zapewnienia funkcjonowania Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, dokumentowanie jego prac,

c) współdziałania z organami administracji samorządowej w planowaniu szkoleń i ćwiczeń,

2) realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowywanie i systematyczne aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego, postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, planu ewakuacji II stopnia,

b) przygotowywanie, na podstawie analizy zagrożeń w poszczególnych gminach, wytycznych Starosty Łobeskiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego,

c) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Łobeskiemu gminnych planów zarządzania kryzysowego,

d) wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym o stanach nadzwyczajnych,

e) prowadzenie   spraw   związanych   z   wykonywaniem   zadań   wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,

f) współdziałanie   z   jednostkami   wojskowymi   w   zakresie   zabezpieczenia i    unieszkodliwienia   materiałów    wybuchowych    i    innych    przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.

3) w zakresie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) zapewnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej,

b) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego gmin,

c) nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności (SWO),

d) współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

e) współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

f) dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum.

4) w zakresie obrony cywilnej:

a) ustalania zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowania i kierowania działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

b) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w powiecie,

c) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej powiatu, planu ewakuacji III stopnia, plany działań i szkoleń formacji obrony cywilnej,

d) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzanie planów obrony cywilnej gmin Staroście Łobeskiemu,

e) tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej,

f) przygotowanie i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze powiatu,

g) opracowywanie planów działania obrony cywilnej w powiecie, uzgadniania takich planów opracowywanych w gminach,

h) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

i) nadzór nad zapewnieniem dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

j) opiniowania aktów prawa miejscowego w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności i mających wpływ na realizacje zadań obrony cywilnej,

k) działań na rzecz integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno -epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

l) współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej,

m) ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na danym terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

5) w zakresie spraw obronnych:

a) tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w powiecie oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,

b) opracowywania i aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

c) uzgadnianie planów operacyjnych funkcjonowania gmin,

d) opracowywania planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu łobeskiego na potrzeby obronne państwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach,

e) opracowywania kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu;

f) organizowania i szkolenie obsady stałych dyżurów w Starostwie,

g) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania, koordynowania w Powiecie przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie,

h) organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjnie podporządkowane i nadzorowane przez Starostę,

i) prowadzenia spraw wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS),

j) opracowywania i aktualizowania planu akcji kurierskiej oraz prowadzenie szkoleń i treningów kurierów,

k) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań starosty wynikających z  wprowadzenia stanu wojennego, reklamowania, w określonym zakresie, osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

l) organizowania kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych planów kontroli oraz koordynowania działalności jednostek organizacyjnych,

m) współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji i Powiatu w organizowaniu i przygotowaniu warunków do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz organizacji kwalifikacji wojskowej.

6) w zakresie szkolenia:

a) zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, sprawowania nadzoru nad szkoleniami prowadzonymi w tym zakresie przez powiatowe służby i inspekcje,

b) szkolenia podstawowego, doskonalącego i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:

- opracowywanie harmonogramu szkoleń podstawowych,

- opracowywanie programów i planów szkolenia doskonalącego i ćwiczeń,

- organizowanie szkoleń doskonalących i ćwiczeń,

- współdziałanie w szkoleniach prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego i instytucje,

c) przygotowywanie programów i planów oraz organizowanie szkolenia obronnego,

d) planowania wydatków na zadania szkoleniowe oraz związanych z upowszechnieniem wiedzy o obronie cywilnej, dokonywania ich rozdziału i sprawowania nadzoru nad prawidłowym ich wydatkowaniem.

7) w zakresie logistyki:

a) realizacja całości zagadnień związanych z planowaniem, rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

b) planowania środków finansowych na wydatki bieżące, na zadania realizowane przez komórkę w zakresie: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

c) organizowania i utrzymywania w stałej gotowości do działania systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obronnych i kierowania obroną cywilną, nadzoru nad uruchamianiem tego systemu w powiatach i gminach,

d) prowadzenia powiatowej bazy danych sprzętu i materiałów służących zarządzaniu kryzysowemu, obronie cywilnej i sprawom obronnym,

e) zaopatrywania powoływanych formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,

f) eksploatacji, konserwacji, rotacji oraz przechowywania sprzętu technicznego i materiałów obrony cywilnej,

8) organizacja pracy oraz obsługa biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

9) nadzór nad realizacją „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego",

10) nadzór nad wykonaniem umów zawartych w zakresie działania stanowiska.

Wytworzył:
Starosta
Udostępnił:
Remigiusz Kowalec
(2003-06-30 08:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Piwowarczyk
(2021-02-08 14:57:47)

 
 
liczba odwiedzin: 4194077

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X