☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

I kadencja - 2002-2006

 • Funkcję Starosty Powiatu Łobeskiego sprawuje – Halina Szymańska

   

  Telefon:
  Sekretariat, pokój nr 21, tel. (091) 39 760 99, fax: (091) 39 756 03

  Starosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


              1) Wicestarostą Powiatu

              2) Etatowym Członkiem Zarządu

              3) Sekretarzem Powiatu

              4) Skarbnikiem Powiatu

              5) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych

              6) Radcą Prawnym

              7) Geodetą Powiatowym

              8) Kierownikiem Kancelarii Tajnej

              9) Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej

            10) Powiatowym Urzędem Pracy

   

  Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

  1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą,
  a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  2) zatwierdza programy ich działania,
  3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
  4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
  5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

  Do zadań starosty należy w szczególności:

   

  1)     występowanie z wnioskami do Rady Powiatu o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika,

  2)     ogłoszenie uchwał organów Powiatu,

  3)     wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  4)     upoważnienie pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

  5)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży,

  6)     ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,

  7)     ustalanie pełnomocników i zespołów do rozwiązywania określonych problemów czy zadań,

  8)     przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

  9)     zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników  starostwa,

  10)  wydawanie zarządzeń porządkujących sprawy organizacyjne Starostwa,

  11) wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych do kompetencji Starosty
  w przepisach szczególnych.


  W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

 •  Funkcję Wicestarosty Powiatu  Łobeskiego sprawuje – Wiesław Bernacki

   

  Telefon:
  Sekretariat, pokój nr 21, tel. (091) 39 760 99, fax: (091) 39 756 03


  Wicestarosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


                          1) Wydziałem Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej;

                          2) Wydziałem Polityki Społecznej;

                          3) Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego;

                          5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

                          6) Domem Pomocy Społecznej;

                          7) Domem Dziecka;

                          8) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

                          9) Zespołem Szkół w Resku;

                          10) Zespołem Szkół w Łobzie.  Do zadań wicestarosty należą w szczególności:

  1)     wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,

  2)     zapewnienie realizacji zadań Zarządu Powiatu i Starosty oraz nadzór nad działalnością podporządkowanych mu Wydziałów realizujących te zadania,

  3)     proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych Powiatu,

  4)     koordynowanie podstawowych zadań gospodarczych i finansowych, współdziałanie z Radą Powiatu oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania Wicestarosta wypełnia obowiązki starosty w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych powodów.

 •  Funkcję Skarbnika Powiatu Łobeskiego sprawuje – Helena Szulc


  Telefon:
  tel. (091) 39 760 94, pokój nr 31


  Skarbnik powiatu kieruje:

  Wydziałem  Finansowym przy pomocy zastępcy głównego księgowego.

  Do zadań skarbnika powiatu należy w szczególności:

  Do zadań Skarbnika Powiatu (głównego księgowego budżetu powiatu) należy w szczególności:

  1)      zapewnianie realizacji polityki finansowej powiatu,

  2)      nadzorowanie opracowywania i realizacji projektu budżetu powiatu,

  3)      nadzorowanie opracowywania planów finansowych powiatu,

  4)      nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości budżetu powiatu i starostwa,

  5)      zapewnianie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

  6)      kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań  majątkowych powiatu,

  7)      nadzór nad opracowywaniem instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

  8)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w starostwie.

 • Funkcję Sekretarza Powiatu Łobeskiego sprawuje – Grzegorz Wasilewicz


  Telefon:
  tel. (091) 39 761 21, pokój nr 32

  Do zadań sekretarza powiatu należy w szczególności:


  1)    nadzorowanie przestrzegania postanowień Statutu Powiatu, Regulaminu Starostwa, instrukcji kancelaryjnej,

  2)     nadzorowanie terminowości wykonywania zadań,

  3)     koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i wnoszeniem pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,

  4)    weryfikowanie materiałów przygotowanych na posiedzenia zarządu,  w tym nadzorowanie działań związanych z organizacją jego posiedzeń,

  5)    współdziałanie z Radą i powołanymi przez nią Komisjami,

  6)    uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

  7)    nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej,

  8)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Powiatu  i Starostę. 

   

  Sekretarz Powiatu jednocześnie pełni funkcję dyrektora wydziału Organizacyjno –Administracyjnego, w którego skład wchodzi Biuro Rady i Zarządu

 • Funkcję Etatowego Członka Zarządu Powiatu  Łobeskiego sprawuje – Henryk Kmieć

   

  Telefon:
  Sekretariat, pokój nr 21, tel. (091) 39 760 99, fax (091) 39 756 03


  Wicestarosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

  1) Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;

  2) Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa;

  3) Wydziałem Geodezji i Kartografii;

  4) Wydziałem Architektury, Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Zamówień  Publicznych;

  5) Zarządem Dróg Powiatowych.

   

  Do zadań etatowego członka Zarządu  należą w szczególności:


  1)      wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej na podstawie upoważnień wydawanych przez Starostę,

  2)     zapewnienie, w powierzonym zakresie, realizacji zadań Zarządu Powiatu i Starosty oraz nadzór nad działalnością podporządkowanych im Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu,

  3)      koordynowanie podstawowych zadań gospodarczych i finansowych,

  4)      współdziałanie z Radą Powiatu oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275482