☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II kadencja - 2006-2010

 • Funkcję Starosty Powiatu Łobeskiego sprawuje – Antoni Gutkowski

   

  Telefon:
  Sekretariat, pokój nr 21, tel. (091) 39 760 99, fax: (091) 39 756 03

  Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:


                        l)Wicestarostą,

  2) Sekretarzem Powiatu i kierowanym przez niego Wydziałem,

  3)   Skarbnikiem Powiatu i kierowanym przez niego Wydziałem,

  4)Wydziałem Oświaty i Promocji,   a za jego pośrednictwem nad:

  a.    Zespołem Szkół w Resku,

  b.    Zespołem Szkół w Łobzie,

  c.    Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

  5)  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, a za jego pośrednictwem nad:

  a.    Domem Pomocy Społecznej w Resku,

  b.    Domem Dziecka w Zajezierzu,
  6)Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie,
  7)Radcą Prawnym,

  8)Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

  9)Kierownikiem Kancelarii Tajnej,

  10)Samodzielnym    Stanowiskiem   ds.    Zarządzania   Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,

  1 l)Samodzielnym   Stanowiskiem     ds.      Kontroli     Wewnętrzneji Zewnętrznej,

   

   

  Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

  1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą,
  a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  2) zatwierdza programy ich działania,
  3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
  4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
  5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

  Do zadań starosty należy w szczególności:

   

  1)     występowanie z wnioskami do Rady Powiatu o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika,

  2)     ogłoszenie uchwał organów Powiatu,

  3)     wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  4)     upoważnienie pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

  5)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży,

  6)     ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,

  7)     ustalanie pełnomocników i zespołów do rozwiązywania określonych problemów czy zadań,

  8)     przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

  9)     zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników  starostwa,

  10)  wydawanie zarządzeń porządkujących sprawy organizacyjne Starostwa,

  11) wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych do kompetencji Starosty
  w przepisach szczególnych.


  W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

 • Funkcję Wicestarosty Powiatu  Łobeskiego sprawuje – Ryszard Brodziński

   

  Telefon:
  Sekretariat, pokój nr 21, tel. (091) 39 760 99, fax: (091) 39 756 03


  Wicestarosta sprawuje bezpośreni nadzór nad:


  l) Wydziałem Architektury i Budownictwa,

  2)Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

  3) Wy działem Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich,

  4) Wy działem Komunikacji i Drogownictwa,

  5) Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji i Kartografii,

  6) Zarządem Dróg Powiatowych,

  7) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

  8) Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

   

     Do zadań wicestarosty należą w szczególności:

  1)     wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,

  2)     zapewnienie realizacji zadań Zarządu Powiatu i Starosty oraz nadzór nad działalnością podporządkowanych mu Wydziałów realizujących te zadania,

  3)     proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych Powiatu,

  4)     koordynowanie podstawowych zadań gospodarczych i finansowych, współdziałanie z Radą Powiatu oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania Wicestarosta wypełnia obowiązki starosty w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych powodów.

   

                     
 •  Funkcję Skarbnika Powiatu Łobeskiego sprawuje – Helena Szulc


  Telefon:
  tel. (091) 39 760 94, pokój nr 31


  Skarbnik powiatu kieruje:

  Wydziałem  Finansowym przy pomocy zastępcy głównego księgowego.

  Do zadań skarbnika powiatu należy w szczególności:

  Do zadań Skarbnika Powiatu (głównego księgowego budżetu powiatu) należy w szczególności:

  1)      zapewnianie realizacji polityki finansowej powiatu,

  2)      nadzorowanie opracowywania i realizacji projektu budżetu powiatu,

  3)      nadzorowanie opracowywania planów finansowych powiatu,

  4)      nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości budżetu powiatu i starostwa,

  5)      zapewnianie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

  6)      kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań  majątkowych powiatu,

  7)      nadzór nad opracowywaniem instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

  8)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w starostwie.

 • unkcję Sekretarza Powiatu Łobeskiego sprawuje – Grzegorz Wasilewicz


  Telefon:
  tel. (091) 39 761 21, pokój nr 32

  Do zadań sekretarza powiatu należy w szczególności:


  1)    nadzorowanie przestrzegania postanowień Statutu Powiatu, Regulaminu Starostwa, instrukcji kancelaryjnej,

  2)     nadzorowanie terminowości wykonywania zadań,

  3)     koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i wnoszeniem pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,

  4)    weryfikowanie materiałów przygotowanych na posiedzenia zarządu,  w tym nadzorowanie działań związanych z organizacją jego posiedzeń,

  5)    współdziałanie z Radą i powołanymi przez nią Komisjami,

  6)    uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

  7)    nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej,

  8)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Powiatu  i Starostę. 

   

  Sekretarz Powiatu jednocześnie pełni funkcję dyrektora wydziału Organizacyjno –Administracyjnego, w którego skład wchodzi Biuro Rady i Zarządu

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275482