☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Herb Starostwo Powiatowe w Łobzie

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://spow.lobez.ibip.pl/public/

Dane teleadresowe jednostki:

Starostwo Powiatowe w Łobzie

Ul. Konopnickiej 41

73-150 Łobez

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-27

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo - treści niewykorzystywane do realizacji bieżących działań podmiotu oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: starostwo@powiatlobeski.pl lub telefoniczny na numer: 918 171 403 wew.0-3.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Starostwo powiatowe w Łobzie zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych
 2. Wejście do budynku głównego przy ulicy Konopnickiej 41 nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Wejście do budynku przy ulicy Głowackiego 4 jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 4. Przy wejściach, o których mowa w pkt.1 i 2 znajdują się dzwonki, którymi klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 2. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych.
 3. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 4. Urząd zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym PJM - Pracownik Biura Obsługi Interesanta.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

 1. Urząd umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu języka migowego), SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych)
 2. Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego można pobrać tutaj.
 3.  W celu uzyskania  świadczenia osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, e-maila. telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby  uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 t.j. z dnia 2019.06.25), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. Kontakt z urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:
  a) e-mail: starostwo@powiatlobeski.pl
  b) tel. 918 171 403 wew. 0-3
  c) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
  d) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 


 
 
ilość odwiedzin: 3916511

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X