ZARZĄD POWIATU ŁOBESKIEGO

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości będącej własnością Powiatu Łobeskiego

 

DANE O NIERUCHOMOŚCI

 

Położenie: Działka położona przy ul. Generała Józefa Bema 27 w obrębie 2 miasta Łobez, stanowiaca działkę nr 159 o powierzchni 0,4110 ha.

Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem wolnostojącym typu willowego wraz z budynkiem gospodarczym wolnostojącym, posiadająca KW 17113 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łobzie.

Przeznaczenie w obecnie nieważnym planie przestrzennym zagospodarowania gminy Łobez: „Teren istniejącego przedszkola do dalszego użytkowania”. Ostatnio użytkowana jako siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w północno-zachodniej części miasta, przyległa do ul. Generała Józefa Bema, z której jest wjazd na posesję. Działka zabudowana starym, wybudowanym przed 1945 rokiem, wolnostojącym, piętrowym z częściowo użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczonym budynkiem typu willowego, o powierzchni użytkowej 257,23 m2 (z wyłączeniem strychu) oraz wolnostojacym budynkiem gospodarczym o powierzchni 15,80 m2. Działka stosunkowo duża, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta oraz niewielkim zróżnicowaniu konfiguracji terenu posiadającym nawierzchnię trawiastą
z chodnikiem z płytek betonowych ułożonych od ulicy do budynku. Na działce rośnie kilkudziesięcioletni drzewostan, do którego należy: modrzew, sosna, świerk, jesion, dąb, buk
a także inne ozdobne drzewa iglaste. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację ogólną i gaz. Teren nieruchomości jest ogrodzony – od ulicy siatką w ramkach metalowych na cokole betonowym, z pozostałych stron ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych.

Cena wywoławcza: 400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy  00/100)

Wysokość wadium: 21.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy  00/100)

Dane o obiążeniach: brak

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie nr 97102028471201302926 w PKO BP SA Oddział Drawsko Pomorskie kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną wyłonioną w drodze przetargu.

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

W przetargu uczestniczyć mogą krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 16 stycznia 2004 r wpłacą wymagane wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie nr 97102028471201302926 w PKO BP SA Oddział Drawsko Pomorskie. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa a nie data dokonania wpłaty.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć komisji przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości lub promesę. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy i pełnomocnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna albo aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu
lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany
w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto Starostwa Powiatowego w Łobzie nr 7810202847120130292 w PKO BP SA Oddział Drawsko Pomorskie. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Starostwa a nie data dokonania wpłaty.

Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2004 roku, o godz. 13.00 w pokoju nr 23
I piętro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Kościuszki 26

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż 1 uczestnik zaoferuje, co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Jedno postąpienie wynosi minimum 4000 zł.

Obiekt można oglądać w dni robocze od godz. 800 do 1500 po uzgodnieniu terminu oględzin
w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Niepodległości 66B lub telefonicznie /091 39-760-89/ Informacji udziela p. Tomasz Domański lub p. Elżbieta Raczyńska.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Łobez, dnia 15 grudnia 2003 r.                                                          

                                                                             Przewodnicząca Zarządu

                                                                                                                     

                                                                                     Halina SzymańskaAutor dokumentu: Tomasz Domański

Udostępnił:  Remigiusz Kowalec (2004-01-06 09:37:49)
Ostatnio zmodyfikował:  Remigiusz Kowalec (2004-01-06 10:06:44)