OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Zarząd Powiatu w Łobzie

ul. Kościuszki 26, 73-150 Łobez

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)

ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

 

 

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Kościuszki 26, 73-150 Łobez

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście, którą odebrać można osobiście
w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy ul. Kościuszki 26, pokój nr 26 w godzinach od 7³º do 15³º lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa następujących rodzajów tablic rejestracyjnych:

a)      tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne jednorzędowe :

b)      tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne dwurzędowe

c)      tablice rejestracyjne zwyczajne dla motocykli

d)      tablice rejestracyjne zwyczajne motorowerowe

e)      tablice rejestracyjne samochodowe tymczasowe jednorzędowe i dwurzędowe

f)       tablice rejestracyjne samochodowe motocyklowe i motorowerowe

g)      tablice rejestracyjne tymczasowe motocyklowe i motorowerowe

h)      tablice rejestracyjne indywidualne

Łączna ilość wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych: 10 500 szt.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Wadium nie będzie wymagane

 

Termin wykonania zamówienia: od kwiecień 2004 r. do kwiecień 2007 r.

 

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena – 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Kościuszki 26, pokój 26. Termin składania ofert upływa 24.03.2004 r. o godz. 12,00.

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 Autor dokumentu: Marlena Olszewska

Udostępnił:  Remigiusz Kowalec (2004-03-11 15:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:  Remigiusz Kowalec (2004-03-11 15:14:58)