OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Zarząd Powiatu w Łobzie

ul. Kościuszki 26, 73-150 Łobez

na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10. 06. 1994 r.  ( tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony na

Wyposażenie Łobeskiego Centrum Turystyki

 

   Zakres zamówienia publicznego oraz warunki wymagane od oferenta przy składaniu oferty zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą odebrać można osobiście
w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy ul. Kościuszki 26, pokój nr 26 w godzinach od 7³º do 15³º lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza specyfikacji wynosi: 4,88 złotych ( słownie: cztery złote 88/100)

 tel. ( 0-91) 0 3976099, fax. ( 0-91 ) 3975603

 

W ramach tego przetargu ma zostać zakupiony sprzęt i wyposażenie Łobeskiego Centrum Turystyki:

 

na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej

na potrzeby schroniska młodzieżowego

A. Wyposażenie

Stół prezydialny: 1 szt.

Stół konferencyjny: 10 szt.

Stolik narożny: 4 szt.,

Mównica: 1 szt

Komoda na naczynia: 2 szt.

Krzesło obrotowe: 1 szt.

Krzesła: 90 szt

Stolik pod komputer: 1 szt.

Regał narożny: 1 szt

Wieszak: 1 szt

Regał ze szkłem : 1 szt.

Żaluzje: 1 kpl.

Żyrandol: 2 szt.

Kinkiety: 4 szt.

B. Sprzęt komputerowy

Zestaw komputerowy: 1 szt.

Projektor: 1 szt.

Notebook :1 szt.

Tapczan: 72 szt.,

Kołdry: 72 szt.

Bielizna pościelowa: 72 szt

Szafy ubraniowe: 18 szt.

Szafki nocne: 72 szt.,

Stół: 18 szt

Lustro: 18 szt.

Krzesła: 72 szt

Apteczka: 18 szt.

Kosz na śmieci: 18 szt.

Firany: 102 m2

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 26

Termin składania ofert upływa z dniem 30. 01. 2004 r. o godzinie 8˚˚

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych oraz  równoważnych.

Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.06.2004 r.

Wadium wynosi 2500 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset zł. )

Kryteria oceny ofert : cena – 100 %

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 26, 73 – 150 Łobez, pokój         nr 26a, dnia 30. 01. 2004 r. o godzinie 830

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są :

Marlena Olszewska – Podinspektor ds. zamówień publicznych, ( 091 ) 3976118

 Autor dokumentu: Marlena Olszewska

Udostępnił:  Remigiusz Kowalec (2004-01-15 10:25:56)
Ostatnio zmodyfikował:  Remigiusz Kowalec (2004-01-15 10:30:53)