☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii (WGK)

Wydział Geodezji i Kartografii, ul .Głowackiego 4 - Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii - Adam Antczak , Geodeta Powiatowy  . pokój 13, nadzoruje Wicestarosta

 • Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału, Kierownik PODGiK – Adam Antczak, pokój numer 13 – telefon 515 359 686, e-mail: aantczak@powiatlobeski.pl
 • Zastępca Dyrektora Wydziału – Marcin Pawlak, pokój numer 11 – telefon 515 359 551 e-mail: mpawlak@powiatlobeski.pl
 • Wypisy z ewidencji gruntów i budynków - Ewelina Jasińska, pokój numer 2 - telefon 515 360 174, e-mail: ejasinska@powiatlobeski.pl
 • Mapy – Zasób – Tomasz Chatłas, pokój numer 3 – telefon 515 360 244, e-mail: tchatlas@powiatlobeski.pl
 • Mapy – Zasób – Kamila Jacewicz, pokój numer 3 – telefon 515 361 269, e-mail: kjacewicz@powiatlobeski.pl
 • Mapy – Zasób – Justyna Pellowska, pokój numer 3 – telefon 515 360 483, e-mail: jpellowska@powiatlobeski.pl
 • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – Joanna Antczak, pokój numer 15 – telefon 515 359 431 e-mail: jantczak@powiatlobeski.pl
 • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – Barbara Szczubiał, pokój numer 15 – telefon: 515 361 356, e-mail: bszczubial@powiatlobeski.pl
 • Koordynacja Sieci Uzbrojenia Terenu – Jolanta Wierudzka, pokój numer 12 – telefon: 515 360 668, e-mail: jwierdzka@powiatlobeski.pl
 • Pracownia Mapy Numerycznej – Jarosław Marchut, pokój numer 14 – telefon 515 361 118, e-mail: jmarchut@powiatlobeski.pl
 • Pracownia Mapy Numerycznej – Agnieszka Nowakowska, pokój numer 14 – telefon 515 361 340, e-mail: anowakowska@powiatlobeski.pl

 

1. W zakresie geodezji i kartografii organem pomocniczym Starosty jest Geodeta Powiatowy, do którego podstawowych obowiązków należy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 6. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 7. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 8. nadzór nad prawidłowością działania Biura Geodety Powiatowego, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 9. nadzór nad wykonaniem umów w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz innych umów zawartych w zakresie działania wydziału,
 10. wykonywanie wraz z Wydziałem wyznaczonych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

2. Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania poprzez komórki organizacyjne wchodzące w skład Wydziału, tj.:

 1. Biuro Geodety Powiatowego, które zapewnia:
  1. obsługę organizacyjno - administracyjną Geodety Powiatowego,
  2. nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania dokumentacji projektowej,
  3. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  4. opracowanie i realizacja rocznych planów finansowych w zakresie finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  5. opracowanie sprawozdań z realizacji zadań,
  6. prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  zakresie   ewidencji  gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  7. sporządzanie wniosków o dotacje celowe w celu wykonania zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  8. opracowanie warunków technicznych oraz udział w opracowywaniu specyfikacji zamówień na prace geodezyjne i kartograficzne zlecane do wykonania przez Starostwo,
  9. sporządzanie i uwierzytelnianie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych,
  10. współpraca z innymi instytucjami i organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w kraju i województwie.
 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego należą następujące sprawy:
  1. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Powiatu Łobeskiego, w tym: prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, operatu ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  2. weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii przekazanych zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac geodezyjnych,
  3. udostępnianie danych z zasobu zainteresowanym organom publicznym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym i prawnym,
  4. zapewnienie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  5. prowadzenie i udostępnianie powiatowych informatycznych baz danych krajowego systemu informacji geograficznej, w tym dane dla państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym powiatu,
    
 2. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, do którego należą następujące sprawy:
  1. prowadzenie i bieżąca aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
  2. udostępnianie zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej informacji z powiatowych rejestrów prowadzonych na podstawie ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz sporządzanie i wydawanie urzędowych dokumentów z tych rejestrów,
  3. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  4. prowadzenie dla obszaru powiatu rejestru cen i wartości nieruchomości,
  5. współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łobzie, w zakresie usuwania rozbieżności pomiędzy zapisem w księgach wieczystych, a stanem w ewidencji gruntów i budynków,
    
 3. Zespół Uzgadniania   Dokumentacji Projektowej, którego zadaniem   jest koordynowanie usytuowania projektowanych obiektów uzbrojenia terenu poprzez:
  1. prowadzenie i aktualizację listy konsultantów przedstawicieli jednostek prowadzących ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,
  2. przyjmowanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej,
  3. zwoływanie i prowadzenie narad koordynacyjnych,
  4. prowadzenie i bieżąca aktualizacja map przeglądowych zatwierdzonych projektów.

 

Wytworzył:
Wicestarosta
Udostępnił:
Kowalec Remigiusz
(2003-06-26 13:35:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarczyk Damian
(2022-09-15 14:54:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154084