☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie

Starostwo Powiatowe w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo - treści niewykorzystywane do realizacji bieżących działań podmiotu oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom

Wyłączenia

 • Archiwalne filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Zachura.
 • E-mail: azachura@powiatlobeski.pl
 • Telefon: 515 360 416

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Łobeski
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Łobzie,73-150 Łobez, ul. Konopnickiej 41
 • E-mail: sekretariat@powiatlobeski.pl
 • Telefon: 91 81 71 403 0-1

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Łobzie posiada dwie lokalizacje:

 1. Ulica Konopnickiej 41
 2. Ulica Głowackiego 4

Starostwo Powiatowe w Łobzie, ulica Konopnickiej 41

Wejście do budynku głównego Urzędu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych -w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy.

Starostwo Powiatowe w Łobzie, ul. Głowackiego 4

Wejście do budynku przy ul. Głowackiego jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych -w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesuwa fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofa fokus na poprzedni element nawigacji. Wciśnięcie Enter powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Inne informacje i oświadczenia

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 2. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 3. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 4. Urząd zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym PJM - Pracownik Biura Obsługi Interesanta.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego

 1. Urząd umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 2. Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego stanowi załącznik do tej informacji.
 3. W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, e- maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej telefonicznie) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz.U.2019.1172 t.j. z dnia 2019.06.25.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:
  • e-mail: starostwo@powiatlobeski.pl
  • tel. 918 171 403 wew. 0-3
  • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Wytworzył:
Udostępnił:
Lisowski Przemysław
(2020-11-09 11:57:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Przemysław
(2020-11-09 12:02:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275482